รายละเอียดการตอบจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ

เรื่องที่แจ้ง: เรียนท่านอธิบดีฯ ดิฉันอยากสอบถามการรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เนื่องจากทางรพ.มีความต้องการรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย คุณสมบัติของผู้มาสมัคร
ผู้สมัครคนที่ 1
-ไม่ได้จบวุฒิม.3 แต่มีใบประกาศนียบัตรว่าจบหลักสูตรผู้ช่วยแพทยแผนไทย330ชม.
ผู้สมัครคนที่ 2
-จบวุฒิปวส.(สาขาการตลาด) ไม่มีใบประกาศนียบัตรว่าจบหลักสูตรผู้ช่วยแพทยแผนไทย330ชม (แต่มีใบประกอบโรคศิลปะ 3 สาขาได้แก่ เวชกรรมแผนไทย,ผดุงครรภ์แผนไทย,เภสัชกรรมแผนไทย)
(อยากทราบว่าจะสามารถบรรจุเข้าในตำแหน่งใดได้บ้าง)
วัน/เวลา ที่แจ้ง: 6ก.ย.2555 11:25

ท่านอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ได้ตอบว่า

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ โดยกลุ่มงานฝึกอบรมขอชี้แจงว่า ตามหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๔๙๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย นั้น ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

๑. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐/๓๗๒ ชั่วโมง จาก สถาบันการศึกษา ซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตร

ซึ่ง ผู้สมัครทั้ง ๒ ท่านไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และ สถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชม.นั้น ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครับ